ANBI

De Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten heeft een ANBI-status aangevraagd.

Het beleidsplan van WSIDA vindt u hier: Beleidsplan bestuur WSIDA 2024

De akte van oprichting en de statuten vindt u hier: Akte van oprichting en Statuten

Activiteiten

Een overzicht van de activiteiten van de werkgroepen onder WSIDA in het jaar 2023 vindt u hier: Jaarverslag 2023

Activiteiten voor 2023 zijn opgenomen in het het activiteitenplan.

Beloningsbeleid
Het werk binnen de stichting WSIDA vindt plaats op basis van vrijwilligheid en is te typeren als vrijwilligerswerk. Er is dus geen recht op beloning voor welke functie dan ook binnen de stichting.
In de statuten staat het als volgt, artikel 4 Bestuur, lid 8:
“De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.”

Financiële stukken
De financiële stukken van de aparte activiteiten zijn apart weergegeven onder:
Begroting Noodfonds Wageningen
Begroting Vakantiegeld Delen